Chỉ ghi chép thôi mà

Những gì mà tôi đọc, tôi nghe và đến lúc phải chép lại.
Chỉ ghi chép thôi mà